Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program

1. 10. 2006

1. Komunikace s občany

Obecní úřad je otevřenou institucí, službou veřejnosti. Poskytuje všechny důležité informace o své činnosti, dává prostor všem, kteří mají zájem spolupracovat na rozvoji obce. Neodmítá diskusi ani kritické hlasy. Komunikace s občany má pro nás velký význam, proto budeme prosazovat:

měsíční vydávání časopisu Informace z Černé Hory, jeho bezplatné doručování do každé domácnosti, zrušení cenzury příspěvků

aktivní správa internetových stránek obce, jejich pravidelná aktualizace

rozšíření úředních hodin

elektronická komunikace občanů s obecním úřadem jako rovnocenný nástroj komunikace (vedle písemností a osobních návštěv)

včasné informování občanů o konkrétních bodech, které bude zastupitelstvo obce na svých schůzích projednávat, vyvěšení zápisů ze zasedání zastupitelstva na úřední desce a Internetu, včetně zveřejnění toho, kdo jak hlasuje, informování o práci výborů zastupitelstva obce

přijetí etického kodexu zastupitele

zavedení veřejných diskusí (setkání s občany) o významných tématech týkajících se života v obci, o významných stavbách a o prodejích pozemků, které mají nebo mohou mít dopad na obyvatele obce

výbory zastupitelstva obce s takovými lidmi, kteří dané problematice rozumí a jsou schopni se jí věnovat; výbory mají být otevřeny všem občanům

spolupráce s Policií ČR – prevence, informace o trestné činnosti

rozšíření počtu vývěsek ze tří na sedm (nově u Technologického centra, Na kopci, u transformátoru, u školy)

zřízení nástěnek pro potřeby zájmových organizací

zbudování orientačního systému obce

2. Průhledné jednání obce

Korupce a klientelismus na radnici nepatří. Obec jedná a hospodaří efektivně a v zájmu co největšího počtu obyvatel. Nezvýhodňuje vybrané jedince či právnické osoby na úkor ostatních obyvatel Černé Hory. V oblasti investičních aktivit je třeba se soustředit na dokončení a především provoz a údržbu stávajících investic, nové zahajovat v případě, že je do budoucna reálné financovat jejich provoz a údržbu. Naše cíle v oblasti jednání a hospodaření obce jsou:

efektivní využití prostorů radnice

průhledné nakládání s finančními prostředky a majetkem obce

pravidelná měsíční zpráva finančního výboru o hospodaření obce (v obecním časopise, na Internetu)

veřejná a průhledná výběrová řízení; veřejné zakázky a výběrová řízení musí být vyhlašovány řádně a transparentně, průhledná a jasná musí být rovněž kritéria výběru

vypracování dlouhodobého plánu investičního rozvoje obce s jasně stanovenými prioritami, který zabrání neuvážené výstavbě, popř. výstavbě odporující zájmu veřejnosti jako celku (prioritní investiční akce jsou uvedeny dle účelu v jednotlivých kapitolách tohoto volebního programu)

rekonstrukce západního křídla radnice – vytvoření hospodářského zázemí obce (sklady, garáže pro obecní techniku, archiv)

prodej „zámečku“ po případném přestěhování firmy VF, a.s., a přesunu mateřské školy

3. Vzdělání: mateřská a základní škola

Předpokladem zdravého fungování základní a mateřské školy je dostatečný počet žáků, kvalitní učitelský sbor, kvalitní školní vzdělávací program, vybavení škol a vhodné a bezpečné zázemí. Obec jako zřizovatel místních školských institucí musí ve spolupráci s ředitelem základní a ředitelkou mateřské školy, ale i ve spolupráci s učiteli, rodiči i dětmi usilovat o zajištění a rozvoj uvedených předpokladů:

zastupitelé obce určení do Rady školy (společně s učiteli a rodiči) se budou aktivně podílet na rozvojových strategiích školy; o své činností budou pravidelně informovat zastupitelstvo obce i veřejnost

vytvoření jednotného centra vzdělávání - přesun mateřské školy a knihovny do budov školy základní (v zájmu zvýšení efektivnosti hospodaření škol a využitelnosti knihovny)

rekonstrukce školní kuchyně

demolice tělocvičny a výstavba nové, přímo dostupné z budovy školy

oprava hřiště nad školou, vytvoření prostoru pro nejmenší, instalace laviček

oprava chodníku před školou

 

4. Doprava: pěší, cyklisté, motoristé

V obci se pohybují nejen automobily, ale také chodci a cyklisté. Všem je třeba vytvořit vhodné podmínky pro daný druh pohybu, vždy s respektem k tomu, aby jedni neomezovali druhé. V oblasti dopravy chceme prosadit následující aktivity:

zachování přechodu pro chodce u pivovaru, vytvoření přechodu pro chodce u Potravin Smetana a u zastávky Na kopci, obnova zrcadel v nepřehledných zatáčkách Na Rybníčku a u Irisu

úprava nové spojovací cesty mezi ulicí Na Loučkách a hřbitovem

propojení ulice Tovární a Okružní stezkou pro pěší a cyklisty

úprava cesty mezí ulicí Na Loučkách a Úvozkem

oprava ulice Pivovarské od pivovaru po Broklovy; lipová alej mezi pivovarem a sportovním areálem (cesta pod zámkem) zůstane pěší zónou s minimálním pohybem vozidel

oprava chodníků na ulicích Partyzánská, Školní a Zahradní, výhledově další nejvíce poškozené; chodníky musí být sjízdné pro kočárky a schůdné i pro občany s omezenou pohyblivostí

oprava poškozených silnic na ulicích Partyzánská, horní část Záhumenské, Budovatelská, horní část Radniční, cesta ke hřbitovu, výhledově další nejvíce poškozené cesty

dokončení chodníku do Bořitova a průmyslové zóny

oprava parkovacích ploch před zdravotním střediskem

využití plochy pod Technogickým centrem jako záchytného parkoviště (zejména pro vozidla ze spádových obcí)

instalace hlukových bariér na silnici I/43 – od Zedků po Palasovi

aktivní jednání o trase vedení rychlostní silnice R43 – s cílem dosáhnout co největšího odklonu silnice od nové bytové oblasti na Sklenících

výsadba přirozených hlukových bariér u budoucí R43

výměna dopravního značení – reflexní dopravní značky

úprava autobusových zastávek tak, aby plnily svou funkci (kterou není tržiště)

5. Odpady

Černá Hora musí být místem, kde lidé nebudou mít důvod zakládat černé skládky, vozit sutiny do jiných vesnic ani pálit odpad na zahradě. Všechen odpad, co lidé vyprodukují, bude mít své místo. Budeme prosazovat:

rozšíření počtu sběrných míst separovaného odpadu - kontejnerů (plasty, sklo, papír) na cca 5 míst (např. Iris, ulice Školní, Na loučkách, Selkov, zastávka „Na kopci“, ulice Radniční, Záhumení)

dokončení projektu výstavby a provozu sběrného dvora, kde bude možné odložit jakýkoliv domovní odpad

oprava stávajících a instalace dalších odpadkových košů v obci, určených rovněž pro psí exkrementy; zavedení systému distribuce „psích sáčků“ (lokality: zastávky autobusu, náměstí, vycházkové trasy – Paseka, chatová oblast pod Bukovicí)

A dále:

důsledné napojení všech možných domácností na čistírnu odpadních vod; u finančně náročných domovních přípojek poskytnutí bezúročné půjčky popř. příspěvku

recyklace využitelného materiálu a následná sanace skládky odpadu za „autostrádou“

každé domácnosti zdarma jedno koště na úklid chodníku a silnic

6. Oživení centra obce

Po rekonstrukci náměstí Míru a parku s kašnou v devadesátých letech 20. století se toto centrum obce stalo mrtvou zónou. Budeme usilovat o opětovné oživení tohoto centra, a to následujícími kroky:

podporou rozvoje podnikatelských aktivit (prodejny, služby)

jednáním o přesunu poštovního úřadu

propojením parkoviště před radnicí s ulicí Radniční

vytvořením dalších parkovacích míst

využitím prostoru za Domem s pečovatelskou službou (např. hřiště pro mládež – překážková dráha, cyklopark, skatepark, obnova tenisového kurtu)

jednáním o kulturním a sportovním využití Sokolovny (divadla, koncerty, plesy, zábavy, cvičení)

7. Příroda a památky

Černá Hora je krásná obec s půvabným okolím. Obecní úřad proto musí v rámci svých kompetencí usilovat o uchování jejího typického vzhledu a krajinného rázu, jednak prostřednictvím pečlivě uváženého územního plánu, jednak skrze aktivní péči. Proto navrhujeme:

šetrné a efektivní hospodaření s obecními lesy a poli, prodej dřeva za podmínek výhodných i pro obec, nikoli jen pro těžební společnost

péče o staré stromy u rybníka, u kašny

péče o Paseku jako nově nabytý majetek – údržba lesa, cestiček

jednání s Rybníkářstvím Pohořelice o prodeji Oborského rybníka obci

úprava lesoparku u zámku (ve spolupráci s SPOZ)

spolupráce při zajištění čistých koryt potoků

zrušení provizorního obecního psího útulku, maximální podpora při nalezení psa, přesun nalezených psů do specializovaného a vybaveného psího útulku

podání návrhu na prohlášení křížové cesty na Pasece za kulturní památku

oplocení hrobů maďarských vojáků na Pasece

spolupráce s Domovem důchodců ve věci praktického využití Kaple sv. Rodiny na Pasece

podpora aktivit spojených s obnovou drobných sakrálních staveb (kříže a kaple)

 

8. Zájmové činnosti

Zájmovou činnost považujeme za velmi důležitou součást života obce, proto budeme úzce spolupracovat a vytvářet vhodné podmínky všem organizacím, které se touto činností zabývají. Jde o TJ Sokol, Svaz zdravotně postižených, Sbor dobrovolných hasičů, místní skupinu Moravského rybářského svazu, základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, Myslivecké sdružení Lhotky, Spolek táborníků a přátel osady, Sdružení pro Černou Horu a další. Dále chceme zlepšit nabídku služeb místní knihovny, tak, aby jí využívalo podstatně více obyvatel obce. Naše cíle v této oblasti jsou následující:

podpora sportovního dění v obci, zejména sportů, které obec reprezentují i navenek a které se věnují výchově mládeže (především fotbal)

zřízení dětských hřišť v obytné zástavbě – nad školou, u „zámečku“

dokončení záměru sportovního centra u rybníka (hřiště na kopanou, centrální kabiny)

péče o koupaliště: reálné uvážení financování a dokončení koupaliště

zřízení kulturního a sportovního fondu k podpoře neziskových kulturních a sportovních aktivit v obci a zavedení systému využívání jeho finančních prostředků

Knihovna

přestěhování knihovny do budovy základní školy

elektronická evidence knih, poskytování informací o novinkách

rozšíření otevírací doby a služeb (besedy, přednášky)

bezplatný přístup k internetu

zřízení obecního archivu

 

9. Bydlení, sociální problematika

Vytváření podmínek pro výstavbu nových domů a bytů patří mezi významnou aktivitu obce, nesmí však být prováděno na úkor mnohých aktivit ostatních. Dalším úkolem obce je spolupracovat na začlenění sociálně slabých osob, osob starých či jakkoli handicapovaných do společnosti. V této oblasti je nutné se soustředit na:

dokončení rozběhnutých projektů bytové výstavby na Selkově

vyhledání a příprava potenciálně vhodných míst pro další bytovou výstavbu

rekonstrukce vodovodního řádu v obci

aktivní spolupráce s představiteli Domova důchodců (vč. kulturní výměny)

zajišťování sociálních služeb občanům v obtížných životních situacích

bezúročné půjčky potřebným občanům

využívání institutu veřejně prospěšných prací

 

 

10. Podnikání

 

Dostatečný počet (a velikost) firem a drobných podnikatelů přináší pracovní příležitosti, rozšiřuje nabídku služeb v obci, v neposlední řadě má kladný přínos pro rozpočet obce. Vytváření optimálního podnikatelského prostředí proto považujeme za velmi důležité:

budeme spolupracovat s místními podnikateli, podporovat veřejnosti prospěšné podnikatelské záměry a vystupovat proti záměrům přinášejícím zisk několika jednotlivcům na úkor občanů obce

připravíme a zrealizujeme další průmyslovou zónu ve vhodné lokalitě

pozemky v průmyslových zónách budou prodávány pro činnosti, které neohrožují zdraví a pohodu obyvatel obce (provozy bez negativního dopadu na životní prostředí, bez hluku apod.)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář